L’oroscopo del 2022 segno per segno in sassarese

L’oroscopo del 2022.

Ischumenza l’annu nobu e tutti si dummandani cosa z’aisetta, da ri sintimenti a ru trabagliu, a ra saruddi. Demmu un antizipu cu l’oroscopo chi, segnu pa segnu, zi dizzi cosa aisittazzi pa ru 2022.

Ariete.

L’annu nobu ischumenza cun ciambamenti e pruposthi, soprattuttu pa ru trabagliu. Ma istheddi attenti acchì vi sarani unbè di difficusthai. Li cosi abarani ad andà megliu da Matzu e soprattuttu da Aostu.

Toro.

Lu 2022 sarà l’annu di ri suddiffazioni, acchì i ru trabagliu si podini raggiungì l’ambizioni. Attinzioni all’attugnu, acchì zesthi rasgioni abarani a finì, ma i ru matessi tempu vi sarani nubiddai.

Gemelli.

Li dinà dazzini pinsamenti. L’ischumenzu di l’annu sarà diffizziri, ma no abarani a manca li pruposthi e l’occasioni. Vi sarani pure unbè di suddiffazioni da Abriri.

Cancro.

Istheddi attenti. Vi sarani cosi beddi, ma puru problemi liaddi a erediddai e vidda di dugna dì. Pa ru 2022 bisogna ischuminzà ad andà addananzi ghena fassi fimmà da nisciuni. Feddi attinzioni puru a Fibbraggiu, tuttu pò ciambà.

Leone.

Passioni e prugetti ischumenzarani cun l’annu nobu. I ru 2022 vi sarà un ciambamentu impusthanti pa gantu riguasdha li dinà. I ri primma mesi di l’annu nobu arribini puru asthri cosi beddi. Poi viaggi e nuviddai.

Vergine.

I ru 2022 bisogna impunissi, ma sarà puru un annu di grazia pa ra viddai prufissiunari. Lu mesi di Ginnagiu sarà utiri pa ri cori sori, ma ra primavera sarà migliori pa li dinà, ma da fini Aostu vi sarani problemi.

Bilancia.

Un annu diffizziri pa ru trabagliu. Pussibiri problemi cu ri dinà. Anda più bè cun l’amori, e vi sarà puru l’occasioni tantu attesa, feddi attinzioni però a no fidavvi troppu.

Scorpione.

L’annu sarà tosthu, ma l’amori e la fusthuna vi sarani. Feddi attinzioni da Matzu ad Aoustu pa ri dinà. Vi poni assè rinunzi chi erani uccasioni.

Sagittario.

Seivvi tempu pa piglià dizzisioni impusthanti. Ru 2022 sarà un annu di ciambamenti e sarà impusthanti fa vidè ru tarentu. Da maggiu vi sarano nuviddai impusthanti.

Capricorno.

Pa ru 2022 sarà impusthanti didicassi a ra famiglia. Duranti l’annu la vidda pari piglià un’asthra direzioni. Ginnagiu ischimenza bè e Matzu sarà lu mesi di l’occasioni. A fini annu, invecci, torra tutti cumenti e prima.

Acquario.

L’annu sarà di ri migliori. Un 2022 chi seivvi a maturà, sia pa ru trabagliu, pa ri dinà e li sintimenti. Sarà pussibiri un ciambamentu impusthantu e so pussibiri rinunzi in casa.

Pesci.

Tuttu bè pa ra familia e ru trabagliu. A Ginnagiu vi ponini assè attoppi chi dibentani passioni. Ad aostu vi ponini assè rallentamenti, ma l’occasioni no abarani a mancà.

Condividi l'articolo